kancelář: 412 528 863 | jídelna: 775 868 557

Inkluze

Inkluze
koordinátor inkluze
Dle domluvy na tel.: 604 444 408

Školní poradenské pracoviště - inkluzivní tým

·      koordinátor inkluze - poskytuje poradenskou pomoc žákům i rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikuje s ŠPZ – PPP, SPC, pracuje s doporučením školského poradenského zařízení, tvoří IVP, koordinuje práci asistentů pedagoga a školních asistentů

·    výchovný poradce, speciální pedagog – koordinuje a zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům, učitelům. Zabývá se rovněž oblastí specifických poruch učení a chování, zajišťuje konzultace s třídními učiteli – docházka, klima třídy apod.

·         kariérový poradce – koordinuje přípravu na volbu povolání žáků

·         školní metodik prevence – tvorba, koordinace a realizace minimálního preventivního programu

·         odborně proškolení pedagogové – učitelé vyškolení pro reedukaci specifických poruch učení

·         asistenti pedagoga na základě doporučení  PPP, SPC pro práci s integrovanými žáky

·         školní asistent pro ZŠ, školní asistent pro MŠ

 

Škola neopomíjí věnovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří patří do skupiny žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.


   Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

·         respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků

·         metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi

·         důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

·         respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

·         v oblasti organizace výuky:

·         střídání forem a činností během výuky

·         využívání skupinové výuky

 

 

Nabízíme žákům možnost vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) nebo výuku dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), přičemž při jeho tvorbě respektujeme doporučení lékaře, PPP nebo SPC. Při tvorbě a realizaci Plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vycházíme z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb integrovaných žáků, uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu a úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků. U integrovaných žáků většinou zachováváme v převážné většině klasickou stupnici hodnocení, ale nevyhýbáme se i možnosti slovního hodnocení v některých předmětech.

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s koordinátorem inkluze. PLPP má písemnou podobu, je stanoven termín vyhodnocení PLPP. Třídní učitel seznámí zákonné zástupce s výsledky PLPP a koordinátor inkluze zajistí odeslání PLPP do ŠPZ a doporučí zákonným zástupcům vyšetření ve ŠPZ.

 Postup při žádosti o vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru:

·         podnět k vyšetření v PPP může vzejít od třídního učitele, rodičů, koordinátora inkluze

·         formuláře k vyšetření získá rodič od třídního učitele, koordinátora inkluze, v PPP, SPC

·         před odesláním žádosti konzultuje třídní učitel s rodiči, následně s koordinátorem inkluze, v případě SPC také s výchovnou poradkyní

·         rodič obdrží zprávu z PPP, SPC (výsledky vyšetření – speciálně pedagogické vyšetření + psychologické vyšetření)

·     na základě doporučení z PPP projedná koordinátor inkluze s rodiči a s TU další postupy vzdělávání žáků (integrace, IVP, pedagogická intervence, speciálně pedagogická péče, přeřazení do speciální školy apod.

·         třídní učitel je povinen seznámit s výsledky vyšetření všechny vyučující

·         pokud PPP, SPC doporučí vypracování IVP – individuální vzdělávací plán, musí rodič o toto vzdělávání písemně zažádat ředitele školy

·         IVP vypracuje koordinátor inkluze na základě aktuálního doporučení z PPP nebo SPC

·         vypracovaný IVP rodiče, žák a všichni vyučující daného žáka podepíší, čímž potvrdí, že s ním souhlasí.

·      IVP může být v průběhu školního roku operativně doplňován nebo upravován podle aktuální potřeby žáka.

·    IVP je pro všechny zúčastněné strany závazným dokumentem, který slouží jako smlouva mezi rodiči, žákem a školou upravující podmínky vzdělávání žáka

·         IVP je vypracován vždy na aktuální školní rok

 

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje také podporu žákům nadaným a mimořádně nadaným. Opět spolupracuje se školským poradenským zařízením, na základě doporučení vypracuje IVP.

 

Žákům s SVP na základě doporučení PPP, SPC poskytujeme také pedagogickou intervenci a speciálně pedagogickou péči, kdy s žáky pracujeme individuálně v malých skupinách.

 

Škola neopomíjí věnovat péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří patří do skupiny žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

· respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků

· metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi

· důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

· respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

· v oblasti organizace výuky:

· střídání forem a činností během výuky

· využívání skupinové výuky

Nabízíme žákům možnost vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) nebo výuku dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), přičemž při jeho tvorbě respektujeme doporučení lékaře, PPP nebo SPC. Při tvorbě a realizaci Plánu pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vycházíme z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb integrovaných žáků, uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu a úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků. U integrovaných žáků většinou zachováváme v převážné většině klasickou stupnici hodnocení, ale nevyhýbáme se i možnosti slovního hodnocení v některých předmětech.

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s koordinátorem inkluze. PLPP má písemnou podobu, je stanoven termín vyhodnocení PLPP. Třídní učitel seznámí zákonné zástupce s výsledky PLPP a koordinátor inkluze zajistí odeslání PLPP do ŠPZ a doporučí zákonným zástupcům vyšetření ve ŠPZ.

Školní poradenské pracoviště poskytuje také podporu žákům nadaným a mimořádně nadaným. Opět spolupracuje se školským poradenským zařízením, na základě doporučení vypracuje IVP.

Žákům s SVP na základě doporučení PPP, SPC poskytujeme také pedagogickou intervenci a speciálně pedagogickou péči, kdy s žáky pracujeme individuálně v malých skupinách.


ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – ŠPZ

Školní poradenské pracoviště - inkluzivní tým

· koordinátor inkluze - poskytuje poradenskou pomoc žákům i rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, komunikuje s ŠPZ – PPP, SPC, pracuje s doporučením školského poradenského zařízení, tvoří IVP, koordinuje práci asistentů pedagoga a školních asistentů

· výchovný poradce, speciální pedagog – koordinuje a zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům, učitelům. Zabývá se rovněž oblastí specifických poruch učení a chování, zajišťuje konzultace s třídními učiteli – docházka, klima třídy apod.

Mgr. Klára Salajková

https://www.zsvojanova.cz/index.php?cat=53

 

· kariérový poradce – koordinuje přípravu na volbu povolání žáků

Mgr. Klára Salajková

https://www.zsvojanova.cz/index.php?cat=53

 

· školní metodik prevence – tvorba, koordinace a realizace minimálního preventivního programu

Mgr. Marcela Fajáková

https://www.zsvojanova.cz/index.php?art=6710

· odborně proškolení pedagogové – učitelé vyškolení pro reedukaci specifických poruch učení

· asistenti pedagoga na základě doporučení PPP, SPC pro práci s integrovanými žáky

· školní asistent pro ZŠ, školní asistent pro MŠNadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR
© Copyright 2021 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen