412 528 863|777 465 617 (kanc.)|775 868 557, 412528210 (šk.jíd.)|775 868 556 (šk. dr.)

Výchovné poradenství

Mgr. Klára Salajková
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
středa10.10 - 10.40
13.50 - 14.20
nebo dle domluvy na tel. 723 409 799

Poradenské služby jsou na naší škole zajišťovány ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, kariérovým poradcem, třídními učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky.

VOLBA POVOLÁNÍ 

 • poskytujeme poradenskou činnost pro rodiče a žáky při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáka
 • zajišťujeme základní skupinové a individuální šetření, analýzu preferencí v oblasti volby povolání
 • zprostředkováváme informace o přípravných kurzech ke studiu, přijímacím zkouškám, o dnech otevřených dveří, burzách škol, návštěvy středních škol a umožňujeme jejich zástupcům předávat informace žákům naši ZŠ

METODICKÁ  A INFORMAČNÍ  ČINNOST

 • nabízíme zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, IVP, práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, nadanými žáky aj.
 • poskytujeme informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, jejich možnostech využití a nabídky služeb žákům a zákonným zástupcům
 • organizujeme individuální porady se zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • věnujeme zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • zajišťujeme koordinaci a spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s PČR a krizovým centrem
Přijímací řízení

Přijímací řízení na střední školy

 •  potřebné informace naleznete v Atlasech školství (dostal každý vycházející žák) www.atlasskolstvi.cz
 • při výběru také mohou pomoci internetové stránky www.infoabsolvent.cz

 

Obory s talentovou zkouškou

 •  přihlášky se odevzdávají na vybranou SŠ do 30. 11. 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • talentová zkouška v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění
  od 2. 1. do 15. 1. 2019
 • do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou  od 2. 1. do 15. 2. 2019
 • do oborů vzdělání konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2019

 

Ostatní střední školy

 • termíny přijímacích zkoušek vyhlásí ředitelé škol do 31. 1. 2019
 •  přihlášky na školy je nutné odevzdat do 1. 3. 2019 (zákonný zástupce žáka je odešle nebo osobně doručí na střední školu)
 • jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. 4. a 15. 4. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se budou konat 16. 4. a 17. 4. 2019
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny
  13. 5. a 14. 5. 2019
 • vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. 4. – 28. 4. 2019

 

 Obory s výučním listem

 •  jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem
 • přijímací řízení se bude konat od 22. 4. – 30. 4. 2019  (pokud je škola vypíše)
 • nekoná-li se jednotná ani školní přijímací zkouška zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. – 30. 4. 2019

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT

 

 https://cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-2017-1404035415.html

 

 • výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol 28. 4. 2019, do 2 pracovních dní jsou ředitelé SŠ povinni zveřejnit výsledky celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů

 

Informace k přijímacímu řízení

 •  na začátku měsíce ledna 2019 obdrží žáci dotazníky ohledně zájmu o SŠ a budou jim předány instrukce o vyplnění
 •  do 25. 1. 2019 žáci odevzdají vyplněné dotazníky o SŠ výchovné poradkyni
 •   uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy
 •  naše škola tiskne svým žákům přihlášky sama, vytištěné přihlášky podepíše zákonný zástupce žáka a žák. Pokud SŠ vyžaduje, musí lékař potvrdit způsobilost žáka ke studiu vybraného oboru (tuto informaci lze dohledat v kritériích SŠ pro přijetí)
 •  žáci obdrží ze školy, kam se hlásí, přibližně 14 dní před termínem konání přijímacího řízení písemnou pozvánku na přijímací zkoušku nebo informace o průběhu přijímacího řízení
 •  přijímací řízení do maturitních oborů je podmíněno konáním jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 •  každý uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60%, důležitý je prospěch z předcházejícího ročníku a pololetí školního roku 2018/19

 

Zápisové lístky na SŠ

 • uchazeč, který je naším žákem, obdrží jeden zápisový lístek  do 15. 3. 2019
 • pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne odevzdání rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.    

Nepřijetí na vybranou školu
 • zákonní zástupci se mohou odvolat na veřejných středních školách do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 • po skončení prvního kola přijímacího řízení jsou vyhlášena další kola. Ve 2. kole a v dalších si může žák podat libovolný počet přihlášek. Informace o dalších kolech přijímacích řízení naleznete na webových stránkách střední školy nebo na stránkách krajského úřadu

Přijímací řízení na střední školy

 •  potřebné informace naleznete v Atlasech školství (dostal každý vycházející žák) www.atlasskolstvi.cz
 • při výběru také mohou pomoci internetové stránky www.infoabsolvent.cz

 

Obory s talentovou zkouškou

 •  přihlášky se odevzdávají na vybranou SŠ do 30. 11. 2018 pro 1. kolo přijímacího řízení
 • talentová zkouška v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění
  od 2. 1. do 15. 1. 2019
 • do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou  od 2. 1. do 15. 2. 2019
 • do oborů vzdělání konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2019

 

Ostatní střední školy

 • termíny přijímacích zkoušek vyhlásí ředitelé škol do 31. 1. 2019
 •  přihlášky na školy je nutné odevzdat do 1. 3. 2019 (zákonný zástupce žáka je odešle nebo osobně doručí na střední školu)
 • jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat 12. 4. a 15. 4. 2019
 • jednotné přijímací zkoušky na šestiletá a osmiletá gymnázia se budou konat 16. 4. a 17. 4. 2019
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny
  13. 5. a 14. 5. 2019
 • vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat od 12. 4. – 28. 4. 2019

 

 Obory s výučním listem

 •  jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem
 • přijímací řízení se bude konat od 22. 4. – 30. 4. 2019  (pokud je škola vypíše)
 • nekoná-li se jednotná ani školní přijímací zkouška zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. – 30. 4. 2019

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT

 

 https://cermat.cz/ilustracni-testy-k-jednotne-prijimaci-zkousce-2017-1404035415.html

 

 • výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol 28. 4. 2019, do 2 pracovních dní jsou ředitelé SŠ povinni zveřejnit výsledky celého přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů

 

Informace k přijímacímu řízení

 •  na začátku měsíce ledna 2019 obdrží žáci dotazníky ohledně zájmu o SŠ a budou jim předány instrukce o vyplnění
 •  do 25. 1. 2019 žáci odevzdají vyplněné dotazníky o SŠ výchovné poradkyni
 •   uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy
 •  naše škola tiskne svým žákům přihlášky sama, vytištěné přihlášky podepíše zákonný zástupce žáka a žák. Pokud SŠ vyžaduje, musí lékař potvrdit způsobilost žáka ke studiu vybraného oboru (tuto informaci lze dohledat v kritériích SŠ pro přijetí)
 •  žáci obdrží ze školy, kam se hlásí, přibližně 14 dní před termínem konání přijímacího řízení písemnou pozvánku na přijímací zkoušku nebo informace o průběhu přijímacího řízení
 •  přijímací řízení do maturitních oborů je podmíněno konáním jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky
 •  každý uchazeč může konat přijímací zkoušku dvakrát, v prvním termínu na škole uvedené na přihlášce jako první v pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené na druhém místě. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí 60%, důležitý je prospěch z předcházejícího ročníku a pololetí školního roku 2018/19

 

Zápisové lístky na SŠ

 • uchazeč, který je naším žákem, obdrží jeden zápisový lístek  do 15. 3. 2019
 • pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne odevzdání rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.    

Nepřijetí na vybranou školu
 • zákonní zástupci se mohou odvolat na veřejných středních školách do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí 
 • po skončení prvního kola přijímacího řízení jsou vyhlášena další kola. Ve 2. kole a v dalších si může žák podat libovolný počet přihlášek. Informace o dalších kolech přijímacích řízení naleznete na webových stránkách střední školy nebo na stránkách krajského úřadu

Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2019 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen