kancelář: 412 528 863, 777 465 617 | jídelna: 775 868 557

Kariérové poradenství

Mgr. Lenka Kudláčková
výchovná poradkyně, kariérová poradkyně
pondělí08:00-08:30
úterý08:00-08:30
nebo dle domluvy na tel. 771 264 994

S čím Vám mohu pomoci?

ü  Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáka.

ü  Zajišťuji základní skupinové a individuální šetření, analýzu preferencí v oblasti volby povolání.

ü  Zprostředkovávám informace o přípravných kurzech ke studiu, ke přijímacím zkouškám.

ü  Pomáhám s vyplněním přihlášek a zápisového lístku.

ü  Zajišťuji dostatek informačních materiálů o možnostech studia na SŠ (brožury, prezentace škol, dny otevřených dveří).

Naše škola se zapojila do projektu Škola pro všechny II, který volně navazuje na projekt Inkluze do škol a Škola pro všechny.

Cílem je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín a také zavedení pozice kariérového poradce na ZŠ. Kariérové poradenství je zaměřeno na žáky již od 1. stupně.

Kariérový poradce v rámci projektu organizuje:

- návštěvy středních škol

- besedy se žáky středních škol

- velké projektové dny pro 1. a 2. stupeň zaměřené na volbu povolání

- exkurze do firem

- účast na Veletrhu vzdělávání a Živé knihovně povolání

- besedy s bývalými spolužáky na téma „Výběr povolání“

- schůzky pro rodiče vycházejících žáků.


Kariérový poradce zajišťuje informační a poradenskou činnost pro žáky a rodiče:

- informuje o termínech a náležitostech přijímacího řízení

- pomáhá s výběrem střední školy, vyplněním přihlášek a zápisového lístku

- pomáhá s odvoláním proti nepřijetí na střední školu

- zajišťuje dostatek informačních materiálů o možnostech studia na SŠ a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří).

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ

V rámci kariérového poradenství lze využít systém www.comdi.cz

Testování probíhá v IPS (Informační a poradenské středisko pro volbu povolání) na základě individuální žádosti zákonného zástupce.

Je důležité si předem domluvit termín návštěvy IPS.

IPS pomáhá:

při výběru vhodného oboru s výučným listem nebo oboru s maturitní zkouškou

při vyhledávání školy ke zvolenému oboru

IPS poskytuje aktuální informace o:

síti středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

oborech s výučným listem a oborech s maturitní zkouškou

možnostech uplatnění absolventů a absolventek všech stupňů vzdělání v praxi

situaci na trhu práce v regionu i v celé ČR

IPS má k dispozici:

celorepublikovou databázi škol

popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech

Kontakty na pracovníky IPS:

Jana Červeňáková, tel. 950 111 191

Bc. Šárka Hlaváčová, tel. 950 111 192

Kontaktní pracoviště IPS:

U Plovárny 1190, Děčín

Nejdůležitější informace o školách, oborech, přijímacím řízení a o povoláních najdete na těchto odkazech:

 

Na jakou práci se hodíš?

www.emiero.cz

 

Lidé Česka – rozhovory o profesích

www.idnes.cz/zpravy/lide-cesk

Atlas školství

www.atlasskolstvi.cz

Příprava na přijímací zkoušky s Českou televizí

www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma

Přijímací řízení

www.cermat.cz

Příprava na přijímací zkoušky

www.scio.cz

Informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.infoabsolvent.cz

Národní soustava povolání

www.nsp.cz

Národní soustava kvalifikací

www.narodnikvalifikace.cz


RIASEC

Hollandův kód nebo RIASEC, je teorie volby povolání na základě typu osobnosti. Test na určování kódu RIASEC byl vypracován psychologem Johnem L. Hollandem.

https://test-osobnosti.riasec.cz/


Přednáška pro rodiče, kde jsou k dispozici informace o termínech, podmínkách podávání přihlášek, ale podrobně i o tom jak probíhají zkoušky samotné, jak se vyhnout chybám v testech...

Přednáška pro rodiče – SSGH Kurzy


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 (konané ve školním roce 2022/2023)

1. Vyhlášení přijímacího řízení
Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2023. Zároveň stanoví jednotná kritéria přijímání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro jednotlivé obory a formy
vzdělání.

2. Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) přihlášku řediteli střední školy do 1. března 2023. V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín pro podání přihlášky 30. listopad 2022. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky (na dvě různé
SŠ, popř. na jednu SŠ, ale do dvou různých oborů vzdělání, nebo dvou různých zaměření podle ŠVP). Na obou přihláškách vyplní uchazeč obě střední školy, popř. oba obory, a to ve stejném
pořadí (to nevyjadřuje preferenci té které školy). Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy mohl již uchazeč v prvním kole podat až dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, teoreticky tak může v prvním kole uchazeč podat až čtyři přihlášky.

3. Přijímací řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou
Povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů je jednotná přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium
se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia.
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pokud uchazeč podá dvě přihlášky do maturitních oborů, pak má právo konat jednotnou zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč jednu přihlášku, koná zkoušku pouze jednou. Do celkového hodnocení přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy pouze lepší výsledek písemného testu z jednotlivých předmětů.
Jednotná zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Další povinnou součástí je hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke
vzdělávání může zohlednit ředitel školy i další kritéria. Těmi mohou být výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (např. test studijních předpokladů) a další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (např. umístění ve znalostních soutěžích, absolvování ZUŠ apod.) O kritériích pro přijetí a způsobu jejich hodnocení rozhoduje
ředitel školy. Zákon pouze stanoví, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazeče podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %). Uchazeč, který se k řádnému termínu pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.
Uchazeči konají jednotné testy na školách, na které podali přihlášky. Podal-li uchazeč přihlášku na dvě různé střední školy, koná testy v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, v druhém termínu pak ve škole uvedené v druhém pořadí. Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazečům nejpozději 14 dní (v případě náhradního termínu nejpozději 7 dní) před termínem konání této zkoušky.

• Obsah a podoba přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů, a to z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
Maximální možný počet dosažených bodů v každém z didaktických testů (z českého jazyka a literatury i z matematiky a její aplikace) je 50. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, ředitel školy však může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce (příp. školní přijímací zkoušce), které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí.
Didaktický test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, z matematiky a její aplikace 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení,
tělesným či smyslovým postižením), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách (nejčastěji navýšení času).
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na základě žádosti promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury. Škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem.
Cizincům s dočasnou ochranou (uchazečům z Ukrajiny) se na žádost promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury; škola ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru rozhovorem. Písemný test z matematiky a její aplikace má tento uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání spolu s dokladem, že je občanem s dočasnou ochranou.
Pokud tento uchazeč nekoná jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury, vytvoří se z důvodu jeho zařazení do výsledného pořadí tzv. redukované pořadí, tzn. bez započítání výsledku zkoušky z českého jazyka. V případě konání školní přijímací zkoušky stanoví podmínky pro tyto uchazeče ředitel školy.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín – pátek 14. dubna 2023
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín – pondělí 17. dubna 2023
2. termín – úterý 18. dubna 2023
Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín – středa 10. května 2023
2. termín – čtvrtek 11. května 2023

• Výsledky a hodnocení JPZ a přijímacího řízení
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní hodnocení uchazečů příslušné střední škole do 28. dubna 2023.
Ředitel školy ukončí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí se nezasílá) spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Ve stejném termínu nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů odvolání, a to ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prostřednictvím ředitele školy, který rozhodnutí vydal.
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) potvrdí uchazeč svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku. Pokud tak neučiní, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole a ředitel školy přijme na toto místo jiného uchazeče.

4. Přijímací řízení do ostatních oborů vzdělání
(střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem)
Přijímací řízení do těchto oborů probíhá obdobně, jako do oborů zakončených maturitní zkouškou, až na tyto základní odlišnosti:
• Jednotná přijímací zkouška se nekoná.
• Rozhodujícím kritériem pro přijetí je zpravidla hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
• Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole dva termíny, a to v období od 22. dubna do 30. dubna 2023.
• Ředitel školy může v rámci kritérií přijímacího řízení stanovit, že cizinci s dočasnou ochranou se podrobí rozhovoru, který ověří znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru.
• Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023.
5. Další kola přijímacího řízení 
Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v 1. kole, avšak:
• Uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek.
• Uchazeč uvádí na každé přihlášce pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.
• Uchazeči nekonají JPZ, ale zpravidla jsou přijímáni na základě školní přijímací zkoušky.
• Neplatí povinnost pro ředitele školy stanovit 2 termíny přijímací zkoušky.
• Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola
přijímacího řízení.
• Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů
před termínem konání této zkoušky.
6. Odkazy na další informace
• § 59 – 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů
• vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
• Opatření obecné povahy čj. MSMT-29772/2022-1
• webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
• webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz


Nové webové stránky www.prihlaskynastredni.cz jsou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.


Odkaz pro rodiče:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

· přihlášky na SŠ se odevzdávají do 30. 11. 2023

· talentové zkoušky na umělecké školy se konají od 1. 1. do 12. 1. 2024

· talentové zkoušky na konzervatoře se konají od 15. 1. do 31. 1. 2024

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů bude od 5. 2. do 23. 2. 2024

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

· přihlášky se odevzdávají do 30. 11. 2023

· talentové zkoušky se konají od 1. 1. do 16. 2. 2024

· jednotná přijímací zkouška se koná 12. 4. a 15. 4. 2024

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 29. 4. 2024

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

OBOR ŠESTILETÝCH A OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ

· termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2024

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 16. 4. a 17. 4. 2024

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 29. 4. 2024

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

MATURITNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2024

· jednotná přijímací zkouška se koná dne 12. 4. a 15. 4. 2024

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v termínu od 29. 4. 2024

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

UČEBNÍ OBORY

· termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2024

· zveřejnění seznamu přijatých uchazečů od 22. 4. do 30. 4. 2024

· odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků

 

 

 


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR Financováno NextGenerationEU Národní plán obnovy Asociace ředitelů ZŠ ČR
Rychlý kontaktDigitalizujeme školu - realizace investice NPOGDPRProhlášení o přístupnostiŠkola pro všechny II
© Copyright 2024 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen |