412 528 863|777 465 617 (kanc.)|775 868 557, 412528210 (šk.jíd.)|775 868 556 (šk. dr.)

Vnitřní řád ŠD

1. Obecná ustanovení

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhláškami 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Je určena přednostně pro žáky a děti prvního stupně základní školy a není pokračováním školního vyučování. Má svá specifika, která se odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace a umožňuje žákům a dětem přípravu na vyučování.

 

2. Práva a povinnosti žáků

Žák a dítě má právo:

- na vzdělávání a školské služby podle zákona dle podmínek Školního vzdělávacího programu školní družiny,

- účastnit se všech činností a aktivit družiny,

- na vyjádření vlastního názoru,

- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,

- na odpočinek a dodržování a základních psychohygienických podmínek.

Žák a dítě je povinno:

- řádně docházet do školní družiny,

- dodržovat vnitřní řád školní družiny, řád učeben, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- chovat se slušně k dospělým a jiným žákům a dětem školy, ve třídách neběhat, nehoupat se na židlích, ničím neházet, sami nerozsvěcet ani nezhasínat světla, nesahat na zásuvky elektrického proudu, nemanipulovat s elektrickými přístroji,

- nenosit předměty, které nesouvisí s činností a mohly by ohrozit bezpečnost jejich nebo jiných osob, nenosit do školní družiny cennosti-škola neručí za jejich případné odcizení,

- hlásit každý úraz nebo vzniklou škodu, ke kterým došlo v souvislosti s činností ve školní družině,

- při pobytu venku dbát rad paní vychovatelky, neházet kameny a nehrát si s klacky, nevzdalovat se z dohledu paní vychovatelky,

- udržovat prostory školní družiny a školních učeben v čistotě a pořádku,

- neopustit svévolně prostory školní družiny a její oddělení bez souhlasu vychovatelky,

- respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí, neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva ostatních spolužáků,

- neužívat návykové látky, kouřit a pít alkoholické nápoje.

 

3. Práce s žáky a dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky a dětmi nadanými ve školní družině

Ve školní družině mají žáci a děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze u jedné osoby kombinovat. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením. Vychovatelky školní družiny (dle platné legislativy MŠMT) respektují individualitu každého žáka a dítěte, vytváří přiměřené prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky a děti se speciálními vzdělávacími potřebami školní družina spolupracuje s přihlédnutím k jejich potřebám s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, školním psychologem, třídním učitelem, zákonnými zástupci a vedením školy.

Dle stupně podpůrných opatření a charakteru speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí jsou začleňováni do volnočasových aktivit a jsou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků a dětí je brán ohled na jejich speciální vzdělávací potřeby včetně žáků a dětí nadaných. V případě nutnosti ŠD navazuje spolupráci s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných jedinců ŠD nabízí další doplňkové aktivity v oblasti zájmu žáků a dětí a sleduje je zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje. Speciální vzdělávací potřeby žáků a dětí ŠD řeší s maximální vstřícností a s ohledem na konkrétní potřebu žáka a dítěte.

Nadaným a mimořádně nadaným žákům a dětem lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem.

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo:

- seznámit se se všemi předpisy vztahujícími se k pobytu a činnosti dítěte ve školní družině,

- na informace týkající se chování a průběhu výchovného a zájmového vzdělávání dítěte ve školní družině.

Zákonný zástupce je povinen:

- seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny,

- sdělit písemně rozsah docházky žáka a dítěte a způsob odchodu žáka a dítěte ze školní družiny (tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce do školní družiny), na SMS ani voláním na mobilní číslo nebude žák a dítě uvolněno,

- informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- oznamovat údaje uvedené v přihlášce do školní družiny, zejména aktuální telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka a dítěte ze školní družiny výhradně písemnou formou,

- uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v termínu daném směrnicí o úplatě,

- respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny.

Spolupráce se zákonnými zástupci:

- vychovatelka je v kontaktu s třídním učitelem a zákonnými zástupci, úzce s nimi spolupracuje,

- začátkem školního roku vychovatelka seznamuje zákonné zástupce s vnitřním řádem školní družiny, informuje zákonné zástupce o organizaci školní družiny, seznámí je s vnitřním režimem oddělení.

 

5. Pravidla vzájemných vztahů

Pedagogičtí pracovníci školní družiny vydávají žákům, dětem a zákonným zástupcům žáků, dětí pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu školní družiny, vnitřního řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školní družiny budou žáky a děti chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky a děti chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že žák nebo dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami.

Vyzve-li vychovatelka zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování žáka, dítěte, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka, dítěte.

Všichni (žáci, děti i pracovníci školy) jednají vždy tak, aby nepoškozovali dobré jméno školy. Porušení či porušování řádu může znamenat omezení práv a privilegií či postih pro toho, kdo tak učinil.

Soustavné porušování či vážné porušení řádu školy ze strany žáka a dítěte je důvodem pro kázeňské opatření; ze strany zákonných zástupců je důvodem k předání přestupku k šetření příslušným orgánům (OSPOD, ETOP, …) či policii; ze strany pracovníka školy je důvodem pro pracovně právní postih; ze strany vedení školy je důvodem ke stížnosti zřizovateli školy, pracovně právnímu či občanskému sporu.

Žák a dítě musí respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy a dodržovat zásady a pravidla slušného chování ve škole i na veřejnosti.

 

6. Provoz a vnitřní režim

Provoz školní družiny je od 6.00 hod do 8.00 hod, po vyučování od 11. 40 do 17.00 hod. Ráno přicházejí žáci a děti do 7. 30 hod, poté zůstávají v prostoru před školou a vyčkají na zvonění do školy. Žáci a děti vstupují do budovy školy hlavním vchodem po zazvonění na zvonek školní družiny. Žáci a děti docházejí do ranního oddělení sami. Z ranní družiny odvádí žáky do šaten pí vychovatelka a ze šaten odcházejí žáci a děti sami do svých školních tříd. Po skončení vyučování jsou žáci, děti předáni mezi učitelkami ZŠ a vychovatelkami.

Školní družina je umístěna v přízemních prostorách školy, kde se nacházejí tři oddělení ŠD a herní místnost. Rodiče přihlásí žáka, dítě na základě přihlášky do školní družiny, zajistí žáku, dítěti stravování ve školní jídelně. Pokud jejich žák, dítě chybí, odhlašují mu stravné. Čipy k vyzvedávání obědů mají žáci, děti navštěvující ŠD u své paní vychovatelky. Na obědy chodí společně pod dohledem vychovatelky či jiného pedagogického pracovníka, ve školní jídelně se chovají slušně, dbají pokynů a rad paní vychovatelky, dbají bezpečnosti při odchodu na toalety ve školní jídelně.

Poplatek za zájmové vzdělávání (150,- Kč/měsíc) zaplatí zákonný zástupce převodem na bankovní účet školy nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce, v odůvodněném případě na základě písemné žádosti zákonných zástupců vychovatelce v hotovosti ve školní družině nejpozději do 28. dne kalendářního měsíce na měsíc následující. O přijímání žáků a dětí do školní družiny rozhoduje ředitel. Při přijímání žáků a dětí do školní družiny mají přednost mladší žáci před staršími. Odchod žáků, dětí je dohodnut písemně v přihlášce do školní družiny a stvrzen podpisem rodičů. Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelky není dovoleno. Z vážných důvodů může být žák, dítě ze školní družiny uvolněno výjimečně i před stanovenou dobou odchodu, v každém případě však na písemnou žádost rodičů nebo zákonných zástupců.

Žáky, děti přihlášené do školní družiny předají vychovatelce třídní učitelé a do doby předání za ně zodpovídají. Za žáka, dítě, které bylo přítomno vyučování ve škole a do školní družiny se nedostavilo, ačkoliv tam mělo být, vychovatelka nezodpovídá.

Docházka přihlášených žáků, dětí do školní družiny je povinná. Každou nepřítomnost, která není zdůvodněna nepřítomností ve škole, je nutno řádně vychovatelce omluvit.

Na prázdniny a volné dny je třeba žáka, dítě přihlásit písemně, rodiče jsou vždy k přihlášení vyzváni vychovatelkou. Oddělení bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 8 žáků, dětí.


Rámcový režim dne ŠD

11.40 (12.35)  –  13.30     konec dopoledního vyučování

                                          oběd, hygiena

                                          odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)

 

13.30               -  14.30     rekreační a zájmová činnosti

                                         pobyt venku, vycházka

                                         hygiena

 

14.30                – 17.00    didaktické hry – příprava žáků na vyučování

                                         individuální odpočinkové činnosti, rekreační činnost

                                         odchody žáků

 

7. Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví

Všichni žáci, děti se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků, dětí ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci, děti hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dohledu.

Vychovatelky školní družiny provedou na začátku školního roku prokazatelné poučení žáků, dětí o bezpečnosti a dodatečné poučení žáků, dětí chybějících v prvních dnech. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a výchově během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární přepisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technické rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků, dětí a v případě náhlého onemocnění žáka, dítěte informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka, dítěte. Nemocný žák, dítě může být odesláno k lékařskému vyšetření jen v doprovodu dospělé osoby. Paní vychovatelky zajistí, aby znaly u každého žáka, dítěte údaje: adresu, telefonní číslo zákonných zástupců, adresu, jméno ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu žáka, dítěte.

Při úrazu poskytnou žákovi, dítěti nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka, dítěte lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

Paní vychovatelky a provozní pracovníci školy nesmí žáky, děti v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat mimo budovu. Škola odpovídá za žáky, děti v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků, dětí při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem.

Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovené o BOZP jako ve školním řádu. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka …), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Ve vnějších i vnitřních prostorách celé školy je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Žák, dítě je povinno dodržovat zákaz nošení, šíření a používání návykových látek. Jedná se o hrubý přestupek proti školnímu řádu i vnitřnímu řádu školní družiny. Užívání psychotropních a návykových látek, pití alkoholu a kouření, je pro žáky, děti školy využívající školní družinu nepřípustné.

Za hrubý přestupek proti vnitřnímu řádu školní družiny je považováno i přinášení nejrůznějších bodných, sečných a střelných zbraní, munice a zábavné pyrotechniky. Tyto předměty budou, v případě výskytu ve školní družině, žákům, dětem odebrány a předány zákonným zástupcům, současně bude informována Policie ČR.

Žák, dítě bude také ve školní družině respektovat Program školy proti šikanování, jehož cílem je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast komunikace a vztahů mezi žáky, dětmi ve třídách, ve školních kolektivech. Při odhalení jakéhokoliv projevu šikany bude škola pracovat s agresorem a bude využívat všechna dostupná výchovná opatření (i sankce) a možné postupy při řešení této šikany. Podle závažnosti a rozsahu případu může ředitel školy udělit nejen sníženou známku z chování, ale i zákonným zástupcům doporučit dobrovolné umístění do SVP, či realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka, dítěte v diagnostickém ústavu. Žádný projev šikany nemůže a nesmí zůstat bez povšimnutí a bez potrestání agresora, včetně pomoci oběti.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a dětí

Žáci a děti mají právo při činnostech souvisejících s pobytem ve školní družině využívat její zařízení, hry, pomůcky a další materiální podmínky k zájmovému vzdělávání. Řídí se při tom pokyny vychovatelek.

Do družiny žáci, děti nosí pouze věci potřebné k činnosti ve školní družině. Hodinky, šperky, mobilní telefony a jiné do družiny nenosí, a pokud je mají, nosí je neustále u sebe, odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.

Žáci a děti školy, školní družiny a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

Ztráty věcí hlásí žáci, děti neprodleně vychovatelce.

Žáci a děti jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením. U každého svévolného poškození školního majetku budou informováni zákonní zástupci žáka; dítěte, svévolné poškození školního majetku je chápáno jako porušení školního řádu a bude z něj vyvozeno odpovídající výchovné opatření.

 

9. Závěrečná ustanovení

Zákonní zástupci, děti a žáci jsou seznámeni s řádem školní družiny prostřednictvím informační nástěnky v prostoru družin, prostřednictvím www stránek a při zahájení školního roku. Řád školní družiny je také dostupný kdykoli a v aktuální podobě u vedoucí vychovatelky školní družiny.

Tímto předpisem se ruší předchozí směrnice č. V -2 ze dne 1. 9. 2015. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017


Nadace ČEZ Rodiče Vítáni FondSidos Pažit Ovoce do škol Ústecký kraj Čmelák ProŠkoly.cz EUpenizeskolam.cz Škola plná zdraví Rozvoj technického vzdělání na Děčínsku Asiciace aktivních škol NNTB Odzravné pobyty VZP AŠSK FACR
Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPRProhlášení o přístupnosti
© Copyright 2020 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen