Škola pro všechnyVážení rodiče,

od 1. 9. 2016 došlo k novelizaci školského zákona, která mimo jiné přináší často diskutované téma inkluze. V zásadě jde o širokou podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (tzn. žáků s potížemi učení a chování).

V rámci podpory a usnadnění této nové situace ve školství se město Děčín rozhodlo pomoci svým jedenácti základním školám. Proto vznikl ojedinělý projekt v České republice s názvem „Inkluze do škol“. A právě tento projekt nám všem od 1. 9. 2016 napomáhá zvládnout tuto situaci.

V čem spočívá, se můžete dočíst níže.

http://www.inkluzedecin.cz/

Předem Vám velmi děkujeme za podporu.

Projekt „Inkluze do škol“ s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

Složení týmu:
Mgr. Jan Lajbl - koordinátor inkluze
PhDr. Sofie Wernerová, Ph.D. - školní psycholožka
Alice Nováková - školní asistentka
Jarmila Vičánková - školní asistentka

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000215

Doba trvání:
01.09. 2016
31.08. 2018

Díky projektu „Inkluze do škol“ vznikne školní poradenské pracoviště, které umožňuje zejména:

  • spolupráci s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
  • pomoc s vedením třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem
  • poskytování úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
  • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • provádění anonymního anketního šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem primární prevence, třídním učitelem v souladu se zákonem 101/2000Sb., při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
  • informování rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumů

Rychlý kontaktŠkola pro všechnyGDPR
© Copyright 2018 Vojanovka - základní a mateřská škola | Vojanova 178/12 | 405 02 Děčín VIII
Web: Studio Maglen